Bây giờ là: 08:25 EDT Thứ bảy, 20/10/2018
CẤP ỦY CHI BỘ (Đang cập nhật)

     
1. Châu Lợt                          - Bí thư
      2. Nguyễn Hữu Phúc           - Phó Bí thư
      3. Trần Văn Hai                    - Ủy viên
      4. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   - Ủy viên
      5. Trần Tuấn Anh                  - Ủy viên


BAN GIÁM HIỆU (Đang cập nhật)

      1. Châu Lợt                           - Hiệu trưởng
      2. Nguyễn Đình Thương      - 
Phó hiệu trưởng
      3. Huỳnh Xuân Mai               - Phó hiệu trưởng


(Xem chi tiết)

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (Đang cập nhật)

         Trần Văn Hai                        - Chủ tịch Công đoàn

BCH ĐOÀN TRƯỜNG (Đang cập nhật)

         1. Cao Thị Loan                    - Bí thư
         2. Dương Thành Phú           - Phó Bí thư
         3. Nguyễn Ngọc Hùng         - Phó Bí thư
           .....


TỔ CHUYÊN MÔN

1. TOÁN - TIN
- Tổ trưởng: Nguyễn Ái Nam
- Thành viên:   13 (Xem chi tiết) 
2. LÝ - CÔNG NGHỆ
- Tổ trưởng: Phạm Ngọc Dung
- Thành viên:  09 (Xem chi tiết)


 
3. HÓA HỌC
- Tổ trưởng: Tăng Thị Tuyền
- Thành viên:  06 (Xem chi tiết)


 
4. SINH - CÔNG NGHỆ
- Tổ trưởng: Hồ Thị Hưởng
- Thành viên:  05 (Xem chi tiết)


 
5. NGỮ VĂN
- Tổ trưởng: Phạm Thị Nghĩa
- Thành viên: 10  (Xem chi tiết)


 
6. SỬ - ĐỊA - GDCD
- Tổ trưởng: Tống Ngọc Phúc
- Thành viên:  11 (Xem chi tiết)


 
7. NGOẠI NGỮ
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thái Ngộ
- Thành viên:  07 (Xem chi tiết)


 
8. THỂ DỤC - QPAN
- Tổ trưởng: Mai Duy Khương
- Thành viên:  05 (Xem chi tiết)


 
9. HÀNH CHÍNH
- Tổ trưởng: Mai Thị Tuyết
- Thành viên:  09 (Xem chi tiết)