Bây giờ là: 13:21 EDT Thứ hai, 18/06/2018
* Năm học 2013 - 2014:
             - Tổng số HS: 1057 học sinh, có: 548 nữ .
             - Tổng số lớp: 28 lớp:
               + Khối 10: 10 lớp  tổng số học sinh 404
               + Khối 11: 10 lớp  tổng số học sinh 343
               + Khối 12: 08 lớp  tổng số học sinh 309
               + Số học sinh dân tộc thiểu số: 5 em (nữ: 01 em )


Đang cập nhật...