Quy chế hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2017-2018

Quy chế hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2017-2018
Quy chế hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2017-2018
TRƯƠNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
11                                                                               
                                                                            Hòa Phú , ngày   25   tháng  9  năm 2017
                                   
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh, năm học 2017-2018
 
 
  1
 

Căn cứ các quy định tai chương VI, quy định nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và xã hội của Luật giáo dục2005.
Căn cứ điều lệ trường phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Ban kèm theo thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT;
Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh (CMHS) trường THPT Phạm Văn Đồng xây dựng quy chế hoạt động năm học 2017-2018 như sau:
 
I. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐDCMHS
1. Hoạt động cua Ban  ĐDCMHS lớp
a. Tổ chức Ban ĐDCMHS lớp
Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh (CMHS) lớp để cử ra Ban ĐDCMHS lớp. SSố lượng Ban ĐDCMHS lớp là 3 thành viên, trong đó một Trưởng Ban, một Phó trưởng Ban và một Uỷ viên thư ký. Nhiệm kỳ của Ban ĐDCMHS lớp bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo. Riêng Ban ĐDCMHS khối lớp 12 hết nhiệm kỳ khi kết thúc năm học.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐDCMHS lớp:
+ Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
-  Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;
-  Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;
 - Tham gia giáo duc đạo dức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi,giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật.
 
+ Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
- Quyết định việc triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ này sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;
- Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;
- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống , hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.
 
2. Hoạt động của Ban ĐDCMHS trường
a. Tổ chức Ban ĐDCMHS trường
Ban ĐDCMHS trường được cử ra trong cuộc họp toàn thể Ban ĐDCMHS của các lớp vào đầu năm học. Ban ĐDCMHS trường cử ra một Trưởng Ban một Phó trưởng Ban và các Uỷ viên Thường trực . Mỗi Uỷ viên Thường trực trong Ban ĐDCMHS trường được phân công phụ trách một nhiệm vụ cụ thể. Ban ĐDCMHS trường tổ chức họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, ngoài ra có thể họp đột xuất nếu có nhu cầu cần thiết. Nhiệm kỳ của Ban ĐDCMHS trường là một năm học, bắt đầu từ năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo.
b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐDCMHS trường
- Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra;
- Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;
- Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;
- Phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;
- Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
3.Phân công nhiệm vụ Ban ĐDCMHS trường
Cuộc họp toàn thể Ban ĐDCMHS đầu năm học đã cử các ông (bà) sau đây vào Ban ĐDCMHS trường. Cuộc họp lần thứ nhất đã phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban ĐDCMHS trường như sau:
 TT Họ và tên   Chức danh Nhiệm vụ
    1 Trần Quốc Toàn    Trưởng ban Phụ trách chung
    2 Dương Văn Cửu       Phó ban Phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất và công tác kiểm tra giám sát
    3 Đặng Ngọc Phú        Thư ký Phụ trách công tác kế toán
    4 Nguyễn Văn Tân        Uỷ viên Phụ trách các hoạt động tập thể khối 10
    5 Đinh Văn Tân        Uỷ viên Phụ trách các hoạt động tập thể khối 11
    6 Trần Thị Đào       Uỷ viên Phụ trách các hoạt động tập thể khối 12
    7 Nguyễn Thị Trâm       Uỷ viên  Phụ trách bên đời sống khi có hội họp
 
       
II. QUY CHẾ THU-CHI KINH PHÍ
1. Thu kinh phí
- Kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS trường được thu từ khoản đóng góp tự nguyện của CMHS theo Nghị quyết cuộc họp đầu năm học về các nguồn tài trợ hợp pháp khác nếu có. Ban ĐDCMHS trường hợp đồng thủ quỹ giữ và chi hộ khoản kinh phí nói trên. Ban ĐDCMHS trường cử ra 1 thành viên phụ trách công tác kế toán, lập sổ theo dõi thu, chi và báo cáo kịp thời để công khai trước các kỳ họp của Ban ĐDCMHS trường và các cuộc họp của Ban ĐDCMHS lớp.
 - Mức thu Hội phí và thuê dọn nhà vệ sinh : 120.000 đồng/học sinh/năm.
 - Tự nguyện đóng góp xây dựng nhà xe học sinh và bắt quạt tường 19 phòng học : 60.000 đồng/học sinh
 - Nội dung thu chi quỹ Hội được Ban ĐDCMHS trường gửi Ban ĐDCMHS lớp công khai trong kỳ họp CMHS cuối cùng của năm học.
2. Chi kinh phí
 - Qũy Ban ĐDCMHS trường dùng để chi cho các hoạt động chung của toàn trường theo Nghị quyết cuộc họp đầu năm. Đối với những khoản chi lớn phải được thông qua Ban ĐDCMHS trường, sau đó mới tiến hành chi. Tất cả,các chứng từ thu, chi, đều phải bảo đảm theo quy định của luật ngân sách, và phải được Trưởng Ban ĐDCMHS trường phê duyệt.
Tổng số kinh phí thu được trong năm sẽ chi cho các nội dung sau:
- Chi cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của trường.
- Chi cho công tác khen thưởng cuối năm và khen thưởng đột xuất cho các học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc.
- Chi cho công tác nhân đạo từ thiện, tham hỏi CB,GV,NV,HS và PHHS của nhà trường khi ốm đau nặng hay từ trần.
- Chi cho một số hoạt động khác của hội.
(Qúa trình sử dụng kinh phí, Ban ĐDCMHS trường căn cứ vào tình hình thực tế để chi cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ, đúng pháp luật)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Quy chế này được áp dụng cho năm học 2017-2018. Tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể, có thể bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, nhưng không trái với Điều lệ Ban ĐDCMHS được ban kèm theo thông tư số: 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Những ý kiến đóng góp cho Quy chế sẽ được Ban ĐDCMHS trường ghi nhận và chọn lọc bổ sung để Quy chế được hoàn chỉnh hơn.
3. Chỉ có Ban ĐDCMHS trường THPT Phạm Văn Đồng năm học 2017-2018 mới được thay đổi quy chế này.
Quy chế được đăng trên trang Website của trường THPT Phạm Văn Đồng./.
 
Nơi nhận:                                                                   TM. BĐDCMHS TRƯỜNG
-BGH Trường THPT Phạm Văn Đồng;                                        TRƯỞNG BAN
-Giáo viên chủ nhiệm lớp;
-Trưởng Ban ĐDCMHS lớp;
-Lưu: VP.
 
                                                                                             
                                                                                                   Trần Quốc Toàn