Thời khóa biểu học kỳ 1, lần 1, áp dụng từ 5/9/2017

Thời khóa biểu học kỳ 1, lần 1, áp dụng từ 5/9/2017
Thời khóa biểu học kỳ 1, lần 1, áp dụng từ 5/9/2017
Thời khóa biểu chính khóa:

- Khối Sáng:      Xem       Tải về

- Khối Chiều:     Xem       Tải về

Thời khóa biểu phụ đạo:    Xem       Tải về