SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018, ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2017
KHỐI SÁNG
Thứ
Buổi
Tiết
11A3
11A4
11A5
11A6
11A7
11A8
12A1
12A2
12A3
12A4
12A5
12A6
12A7
12A8
12A9
12A10
1
Chào cờ-Khang
Chào cờ-D.Linh
Chào cờ-X.Hằng
Chào cờ-Trọng
Chào cờ-Phương
Chào cờ-B.Kiều
Chào cờ-M.Anh
Chào cờ-N.Phúc
Chào cờ-Trang
Chào cờ-Vy
Chào cờ-M.Lý
Chào cờ-Công
Chào cờ-T.Hà
Chào cờ-B.Hà
Chào cờ-Yến
Chào cờ-Nghĩa
2
Lý-D.Linh
Văn-Nghĩa
Sử-Thanh
Văn-T.Hà
Hóa-Nhạn
Địa-B.Kiều
Toán-A.Nam
C.Nghệ-Thịnh
Toán-Long
Anh-Đà
Sinh-Hưởng
Sử-M.Lý
Hóa-M.Anh
Tin-Trọng
Anh-Ngộ
Sinh-Quân
3
Sử-Thanh
Văn-Nghĩa
Lý-Phương
Sinh-Quân
Văn-T.Hà
C.Nghệ-Trinh
Toán-A.Nam
Sinh-Hai
Sử-N.Phúc
Sinh-Hưởng
Văn-X.Hằng
Tin-Toàn
Địa-B.Hà
Anh-Đà
GDCD-Trang
Hóa-Loan
4
Văn-Khang
C.Nghệ-Trinh
Hóa-Nhạn
Sử-Thanh
Toán-Thái
Văn-X.Hằng
Lý-D.Linh
Hóa-Yến
Sinh-Hai
Toán-Ánh
Tin-Trọng
Sinh-Lợt
Anh-M.Linh
Anh-Đà
Lý-Thương
Văn-Nghĩa
5
Văn-Khang
Sinh-Quân
Văn-X.Hằng
Anh-M.Linh
Toán-Thái
Hóa-Nhạn
Văn-Nghĩa
GDCD-N.Phúc
Tin-Toàn
Hóa-M.Anh
Anh-Đà
Lý-Vy
Văn-T.Hà
Sinh-Hưởng
Hóa-Yến
Lý-Thương
2
S
1
C.Nghệ-Trinh
Toán-A.Nam
Toán-H.Phúc
Toán-Đăng
Lý-Phương
Văn-X.Hằng
Tin-Toàn
Sử-N.Phúc
Lý-Đồng
Toán-Ánh
Lý-Vy
Anh-Ngộ
Anh-M.Linh
GDCD-Trang
Toán-Thái
C.Nghệ-Thịnh
2
GDCD-Trang
Hóa-Nhạn
Toán-H.Phúc
Toán-Đăng
C.Nghệ-Trinh
Sử-Thanh
Sử-N.Phúc
Tin-Toàn
Anh-M.Linh
Toán-Ánh
Văn-X.Hằng
Anh-Ngộ
Lý-Đồng
C.Nghệ-Thịnh
Văn-Khang
Toán-A.Nam
3
Hóa-Nhạn
Sử-Thanh
C.Nghệ-Trinh
GDCD-Trang
Toán-Thái
Anh-Tuyến
Anh-Ngộ
Lý-Đồng
Sử-N.Phúc
Lý-Vy
Văn-X.Hằng
C.Nghệ-Thịnh
Tin-Toàn
Hóa-Tuyền
Văn-Khang
Toán-A.Nam
4
Toán-Ánh
Anh-Tranh
Hóa-Nhạn
Anh-M.Linh
Sử-Thanh
Anh-Tuyến
Toán-A.Nam
Anh-Mai
Văn-X.Hằng
Địa-D.Kiều
Toán-Thái
Hóa-Tuyền
Toán-H.Phúc
Văn-Khang
Anh-Ngộ
Tin-Toàn
5
Toán-Ánh
C.Nghệ-Trinh
Tin-Toàn
Anh-M.Linh
Anh-Tuyến
Hóa-Nhạn
Toán-A.Nam
Anh-Mai
Văn-X.Hằng
Sử-N.Phúc
Toán-Thái
Địa-D.Kiều
Toán-H.Phúc
Văn-Khang
Anh-Ngộ
GDCD-Trang
3
S
1
Toán-Ánh
Anh-Tranh
Anh-M.Linh
Toán-Đăng
Sinh-Hai
Lý-D.Linh
C.Nghệ-Thịnh
Văn-Tiền
Toán-Long
Sử-N.Phúc
Hóa-M.Anh
Văn-Hoa
Sử-M.Lý
Sử-Phú
Tin-Trọng
Anh-Đà
2
Toán-Ánh
Anh-Tranh
Sinh-Quân
Toán-Đăng
Hóa-Nhạn
Anh-Tuyến
Hóa-M.Anh
Văn-Tiền
Toán-Long
Tin-Trọng
Sử-M.Lý
Văn-Hoa
Anh-M.Linh
Lý-D.Linh
Sử-Phú
Anh-Đà
3
Lý-D.Linh
Hóa-Nhạn
Toán-H.Phúc
Sinh-Quân
Anh-Tuyến
Tin-Trọng
Sinh-Hai
Sử-N.Phúc
C.Nghệ-Thịnh
Văn-Hoa
Anh-Đà
Toán-Công
Anh-M.Linh
Hóa-Tuyền
Anh-Ngộ
Địa-B.Hà
4
Hóa-Nhạn
Lý-D.Linh
Toán-H.Phúc
Hóa-Tuyền
Anh-Tuyến
GDCD-M.Lý
Địa-B.Hà
Anh-Mai
Anh-M.Linh
Toán-Ánh
Anh-Đà
Toán-Công
Sinh-Quân
Tin-Trọng
C.Nghệ-Thịnh
Sử-Phú
5
Anh-Ngộ
Anh-Mai
Anh-M.Linh
Toán-Ánh
Tin-Trọng
Sử-M.Lý
Toán-H.Phúc
Anh-Đà
Sinh-Quân
Hóa-Loan
4
S
1
Anh-Thảo
Toán-A.Nam
Anh-M.Linh
Hóa-Tuyền
Văn-T.Hà
Lý-D.Linh
Văn-Nghĩa
Sinh-Hai
Lý-Đồng
Anh-Đà
Toán-Thái
GDCD-Trang
C.Nghệ-Thịnh
Toán-Công
Hóa-Yến
Tin-Toàn
2
Anh-Thảo
Lý-D.Linh
Anh-M.Linh
Văn-T.Hà
GDCD-Trang
Sinh-Hai
Văn-Nghĩa
Lý-Đồng
Hóa-Yến
Anh-Đà
C.Nghệ-Thịnh
Hóa-Tuyền
Tin-Toàn
Toán-Công
Toán-Thái
Toán-A.Nam
3
Tin-Toàn
Toán-Cư
Anh-M.Linh
C.Nghệ-Thịnh
Anh-Đà
Sinh-Lợt
Văn-T.Hà
Lý-D.Linh
Toán-Thái
Văn-Nghĩa
4
ToánPĐ-A.Nam
ToánPĐ-Cư
ToánPĐ-Thái
AnhPĐ-M.Linh
AnhPĐ-Đà
5
ToánPĐ-A.Nam
ToánPĐ-Cư
ToánPĐ-Thái
AnhPĐ-M.Linh
AnhPĐ-Đà
5
S
1
Tin-Toàn
Toán-A.Nam
Văn-X.Hằng
Văn-T.Hà
Toán-Thái
C.Nghệ-Trinh
Sinh-Hai
Toán-Cư
GDCD-Trang
Văn-Hoa
Hóa-M.Anh
Anh-Ngộ
Toán-H.Phúc
Toán-Công
Văn-Khang
Lý-Thương
2
Văn-Khang
Toán-A.Nam
Văn-X.Hằng
Văn-T.Hà
Sinh-Hai
Toán-Bảo
Hóa-M.Anh
Toán-Cư
Tin-Toàn
Văn-Hoa
Toán-Thái
Anh-Ngộ
Toán-H.Phúc
Toán-Công
Sinh-Quân
Anh-Đà
3
Sinh-Quân
GDCD-Trang
Lý-Phương
C.Nghệ-Trinh
Văn-T.Hà
Toán-Bảo
Hóa-M.Anh
Tin-Toàn
Văn-X.Hằng
Lý-Vy
Toán-Thái
Toán-Công
Lý-Đồng
Văn-Khang
Lý-Thương
Anh-Đà
4
C.Nghệ-Trinh
Tin-Toàn
Sinh-Quân
Lý-Phương
Văn-T.Hà
Sinh-Hai
Anh-Ngộ
Văn-Tiền
Văn-X.Hằng
Anh-Đà
GDCD-Trang
Toán-Công
Hóa-M.Anh
Văn-Khang
Toán-Thái
Toán-A.Nam
5
Anh-Ngộ
Văn-Tiền
Sinh-Hai
Hóa-M.Anh
Văn-X.Hằng
Tin-Toàn
Sinh-Quân
Anh-Đà
Toán-Thái
Toán-A.Nam
6
S
1
Anh-Thảo
Văn-Nghĩa
C.Nghệ-Trinh
Địa-B.Kiều
Lý-Phương
Văn-X.Hằng
Lý-D.Linh
Địa-D.Kiều
Toán-Long
Văn-Hoa
Sinh-Hưởng
Lý-Vy
GDCD-Trang
Địa-B.Hà
Tin-Trọng
Sử-Phú
2
Văn-Khang
Văn-Nghĩa
GDCD-Trang
C.Nghệ-Trinh
Địa-B.Kiều
Văn-X.Hằng
Lý-D.Linh
Hóa-Yến
Toán-Long
Tin-Trọng
Lý-Vy
Văn-Hoa
Sử-M.Lý
Sinh-Hưởng
Địa-D.Kiều
Sinh-Quân
3
Địa-B.Kiều
Sinh-Quân
Văn-X.Hằng
Lý-Phương
Tin-Trọng
Toán-Bảo
Sử-N.Phúc
Toán-Cư
Địa-B.Hà
Sinh-Hưởng
Địa-D.Kiều
Văn-Hoa
Văn-T.Hà
Toán-Công
Sử-Phú
Văn-Nghĩa
4
Sinh-Quân
Địa-B.Hà
Địa-B.Kiều
Tin-Trọng
C.Nghệ-Trinh
Toán-Bảo
GDCD-N.Phúc
Toán-Cư
Hóa-Yến
GDCD-Trang
Sử-M.Lý
Toán-Công
Văn-T.Hà
Sử-Phú
Văn-Khang
Văn-Nghĩa
5
SHL-Khang
SHL-D.Linh
SHL-X.Hằng
SHL-Trọng
SHL-Phương
SHL-B.Kiều
SHL-M.Anh
SHL-N.Phúc
SHL-Trang
SHL-Vy
SHL-M.Lý
SHL-Công
SHL-T.Hà
SHL-B.Hà
SHL-Yến
SHL-Nghĩa
7
S
Hòa Phú, ngày 16 tháng 9 năm 2017
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG