SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018, ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2017
KHỐI CHIỀU
Thứ
Buổi
Tiết
10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
10A7
10A8
10A9
10C
11A1
11A2
11C
1
Anh-Tranh
Anh-Tuyến
Tin-H.Duyên
Văn-T.Duyên
Anh-Thảo
Toán-Cư
Toán-Thái
Văn-LiA
Hóa-Yến
GDCD-Mỹ
Địa-B.Kiều
Lý-Bích
C.Nghệ-P.Hằng
2
TC1-Long
Anh-Tuyến
Lý-Bích
Văn-T.Duyên
Anh-Thảo
Sinh-Lệ
Anh-Tranh
Văn-LiA
Tin-L.Hằng
Hóa-Yến
Anh-M.Linh
C.Nghệ-P.Hằng
Sử-Thanh
3
Toán-Long
Toán-Đăng
Văn-Tiền
Anh-Tuyến
Tin-H.Duyên
C.Nghệ-Lệ
Văn-T.Duyên
Hóa-Yến
Địa-B.Kiều
Toán-Cư
C.Nghệ-P.Hằng
Toán-Ánh
Văn-LiA
4
Địa-D.Kiều
Toán-Đăng
Văn-Tiền
Anh-Tuyến
Hóa-Yến
GDCD-Mỹ
Văn-T.Duyên
Tin-L.Hằng
Anh-Tranh
Toán-Cư
Toán-H.Phúc
Toán-Ánh
Văn-LiA
5
Chào cờ-Long
Chào cờ-D.Kiều
Chào cờ-H.Duyên
Chào cờ-T.Duyên
Chào cờ-Mỹ
Chào cờ-Tiền
Chào cờ-Lệ
Chào cờ-L.Hằng
Chào cờ-Cư
Chào cờ-Hoa
Chào cờ-H.Phúc
Chào cờ-Ánh
Chào cờ-Thanh
2
C
1
Hóa-Loan
Văn-LiA
Lý-Bích
Anh-Tuyến
Sử-Mỹ
Sử-M.Lý
Toán-Thái
Lý-Phương
Anh-Tranh
Toán-Cư
Văn-T.Duyên
Toán-Ánh
Tin-L.Hằng
2
Hóa-Loan
Văn-LiA
Hóa-Tuyền
Toán-Long
Lý-Đồng
Toán-Cư
Lý-Bích
Anh-Tuyến
Anh-Tranh
Lý-Phương
Văn-T.Duyên
Tin-L.Hằng
Toán-Đăng
3
Lý-Đồng
Toán-Đăng
Sử-Mỹ
Toán-Long
Văn-LiA
Địa-B.Hà
Hóa-Tuyền
Sinh-Lệ
Toán-Cư
Tin-L.Hằng
GDCD-M.Lý
Lý-Bích
Anh-Tuyến
4
Lý-Đồng
Hóa-Tuyền
Toán-Đăng
Sử-Mỹ
Địa-B.Hà
Tin-L.Hằng
Văn-T.Duyên
Văn-LiA
Lý-Bích
C.Nghệ-Lệ
Anh-M.Linh
GDCD-M.Lý
Anh-Tuyến
5
Sử-Mỹ
Anh-M.Linh
Văn-T.Duyên
Văn-LiA
3
C
1
Toán-Long
Văn-LiA
Toán-Đăng
Địa-B.Hà
Hóa-Yến
Văn-Tiền
Tin-L.Hằng
Toán-A.Nam
GDCD-Mỹ
Văn-Hoa
Hóa-M.Anh
Anh-Thảo
Anh-Tuyến
2
Toán-Long
Anh-Tuyến
Anh-Ngộ
Hóa-Tuyền
Văn-LiA
Tin-L.Hằng
GDCD-Mỹ
Toán-A.Nam
Hóa-Yến
Văn-Hoa
Sinh-Quân
Anh-Thảo
Toán-Đăng
3
Hóa-Loan
Lý-Bích
Anh-Ngộ
Toán-Long
Văn-LiA
Địa-B.Hà
Hóa-Tuyền
Anh-Tuyến
Tin-L.Hằng
Hóa-Yến
Toán-H.Phúc
Hóa-Nhạn
Toán-Đăng
4
Văn-LiA
Toán-Đăng
Hóa-Tuyền
Toán-Long
Địa-B.Hà
Hóa-Yến
Lý-Bích
Anh-Tuyến
Văn-Tiền
Tin-L.Hằng
TC1-M.Anh
Sinh-Quân
Hóa-Nhạn
5
Văn-LiA
Tin-L.Hằng
4
C
1
Văn-LiA
Tin-H.Duyên
Toán-Đăng
Hóa-Tuyền
Lý-Đồng
Lý-Bích
Toán-Thái
Hóa-Yến
Văn-Tiền
Lý-Phương
Văn-T.Duyên
Sử-Thanh
Lý-Vy
2
Lý-Đồng
Hóa-Tuyền
Toán-Đăng
Lý-Bích
Tin-H.Duyên
Hóa-Yến
Toán-Thái
Lý-Phương
Văn-Tiền
Sử-Thanh
Lý-Vy
Văn-T.Duyên
Văn-LiA
3
4
5
5
C
1
Anh-Tranh
GDCD-Phú
Địa-D.Kiều
Sinh-Hưởng
GDCD-Mỹ
Anh-Thảo
Địa-B.Kiều
Toán-A.Nam
Toán-Cư
Sinh-Lệ
C.Nghệ-P.Hằng
Địa-B.Hà
Lý-Vy
2
Anh-Tranh
Tin-H.Duyên
Sinh-Hưởng
Địa-B.Hà
Toán-Công
Anh-Thảo
C.Nghệ-Lệ
Toán-A.Nam
Toán-Cư
Địa-D.Kiều
Sinh-Quân
C.Nghệ-P.Hằng
Hóa-Nhạn
3
GDCD-Phú
Sử-Mỹ
Tin-H.Duyên
C.Nghệ-Hưởng
Toán-Công
Toán-Cư
Anh-Tranh
Địa-B.Kiều
Sinh-Lệ
Anh-Thảo
Lý-Vy
Hóa-Nhạn
Sinh-Hai
4
Sinh-Hai
Địa-D.Kiều
GDCD-Phú
Tin-H.Duyên
C.Nghệ-Hưởng
Toán-Cư
Anh-Tranh
C.Nghệ-Lệ
Sử-Mỹ
Anh-Thảo
Lý-Vy
Sinh-Quân
C.Nghệ-P.Hằng
5
Tin-H.Duyên
Hóa-M.Anh
6
C
1
C.Nghệ-Hai
Địa-D.Kiều
Anh-Ngộ
Tin-H.Duyên
Sinh-Hưởng
Văn-Tiền
Sinh-Lệ
Sử-Thanh
Lý-Bích
Anh-Thảo
Văn-T.Duyên
Toán-Ánh
Địa-B.Kiều
2
Tin-H.Duyên
Lý-Bích
C.Nghệ-Hưởng
Văn-T.Duyên
Toán-Công
Văn-Tiền
Sử-M.Lý
GDCD-Mỹ
Địa-B.Kiều
Địa-D.Kiều
Sử-Thanh
Anh-Thảo
Sinh-Hai
3
Địa-D.Kiều
Sinh-Hưởng
Văn-Tiền
Lý-Bích
Toán-Công
Anh-Thảo
Địa-B.Kiều
Tin-L.Hằng
Toán-Cư
Văn-Hoa
Toán-H.Phúc
Văn-T.Duyên
Sử-Thanh
4
Toán-Long
C.Nghệ-Hưởng
Địa-D.Kiều
GDCD-Mỹ
Anh-Thảo
Lý-Bích
Tin-L.Hằng
Địa-B.Kiều
C.Nghệ-Lệ
Văn-Hoa
Toán-H.Phúc
Văn-T.Duyên
GDCD-M.Lý
5
SHL-Long
SHL-D.Kiều
SHL-H.Duyên
SHL-T.Duyên
SHL-Mỹ
SHL-Tiền
SHL-Lệ
SHL-L.Hằng
SHL-Cư
SHL-Hoa
SHL-H.Phúc
SHL-Ánh
SHL-Thanh
7
C
Hòa Phú, ngày 3 tháng 9 năm 2017
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG