SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HỌC KỲ 1 LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018, ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2017
Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 Thứ Buổi Tiết 10A1 10C 11A1 11C
2 C Ph.         105   103 104 101 102 2 S Ph. 101   102  
2         Toán-Thái   Toán-H.Phúc Toán-Công   Anh-Đà 1 Hóa-Loan   Anh-M.Linh  
3         Toán-Thái   Toán-H.Phúc Toán-Công Văn-Khang Anh-Đà 2 Lư-Đồng   Anh-M.Linh  
4         Anh-Đà   Anh-M.Linh Văn-Khang Toán-Thái Toán-A.Nam 3 Toán-Long   Hóa-M.Anh  
5         Anh-Đà   Anh-M.Linh Văn-Khang Toán-Thái Toán-A.Nam 4 Toán-Long   Lư-Vy  
3 C Ph.   102 103 104   105     101   3 S Ph.   101   102
2   Anh-Mai Anh-M.Linh Toán-Ánh   Anh-Ngộ     Toán-Thái   1   Văn-Hoa   Anh-Tuyến
3   Anh-Mai Anh-M.Linh Toán-Ánh   Anh-Ngộ     Toán-Thái   2   Văn-Hoa   Anh-Tuyến
4   Toán-Cư Toán-Long Văn-Hoa   Toán-Công     Anh-Ngộ   3   Lư-Phương   Toán-Đăng
5   Toán-Cư Toán-Long Văn-Hoa   Toán-Công         4   Lư-Phương   Toán-Đăng
4 C Ph. 101 102       105 103 104     4 S Ph. 101   102  
2 Hóa-M.Anh Văn-Tiền       Toán-Công Văn-T.Hà Anh-Đà     1 Hóa-Loan   Toán-H.Phúc  
3 Hóa-M.Anh Văn-Tiền       Toán-Công Văn-T.Hà Anh-Đà     2 Hóa-Loan   Toán-H.Phúc  
4 Toán-A.Nam Anh-Mai       Văn-Hoa Toán-H.Phúc Toán-Công     3 Toán-Long   Hóa-M.Anh  
5 Toán-A.Nam Anh-Mai       Anh-Ngộ Toán-H.Phúc Toán-Công     4 Toán-Long   Hóa-M.Anh  
5 C Ph.                     5 S Ph.   101   102
2                     1   Toán-Cư   Toán-Đăng
3                     2   Toán-Cư   Toán-Đăng
4                     3   Hóa-Yến   Hóa-Nhạn
5                     4   Hóa-Yến   Hóa-Nhạn
6 C Ph. 101     104 103 105       102 6 S Ph. 101   102  
2 Hóa-M.Anh     Anh-Đà Văn-X.Hằng Văn-Hoa       Văn-Nghĩa 1 Lư-Đồng   Lư-Vy  
3 Hóa-M.Anh     Anh-Đà Văn-X.Hằng Văn-Hoa       Văn-Nghĩa 2 Lư-Đồng   Lư-Vy  
4 Lư-D.Linh     Văn-Hoa Anh-Đà Toán-Công       Toán-A.Nam 3 Anh-Tranh   Toán-H.Phúc  
5 Lư-D.Linh     Văn-Hoa Anh-Đà Toán-Công       Toán-A.Nam 4 Anh-Tranh   Toán-H.Phúc  
7 C Ph. 101   103 104         102   7 S Ph.   101   102
2 Anh-Ngộ   Toán-Long Toán-Ánh         Văn-Khang   1   Toán-Cư    
3 Anh-Ngộ   Toán-Long Toán-Ánh         Văn-Khang   2   Toán-Cư    
4 Lư-D.Linh   Văn-X.Hằng Anh-Đà         Anh-Ngộ   3   Anh-Thảo   Lư-Vy
5 Lư-D.Linh   Văn-X.Hằng Anh-Đà         Anh-Ngộ   4   Anh-Thảo   Lư-Vy
  Ḥa Phú, ngày 3 tháng 9 năm 2017
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG